Φερέγγυα η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 155, Μάιος - Ιούνιος 2015

Στο σύνολό της η ελληνική ασφαλιστική αγορά υπερκαλύπτει κατά τρεις φορές για το 2014 τα απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας και μάλιστα μετά και από ένα PSI, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του τέλους 2014, έναντι απαιτούμενων 0,8 δισ. ευρώ.

Στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδος δραστηριοποιούνται εξήντα επτά (67) ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε καθεστώς εγκατάστασης.
Σαράντα έξι (46) εξ αυτών έχουν έδρα στην Ελλάδα, δύο (2) είναι υποκαταστήµατα τρίτων χωρών και δεκαεννέα (19) υποκαταστήµατα κρατών-µελών της ΕΕ-ΕΟΧ, η φερεγγυότητα των οποίων εποπτεύεται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές του κρά- τους-µέλους καταγωγής.

Όπως διαβάζουμε στα «ψιλά γράμματα» της έκθεσης, οι 48 ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η φερεγγυότητα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέχουν μερίδιο αγοράς 94,0%, εκ του οποίου το 41,9% αφορά θυγατρικές ευρωπαϊκών ομίλων, 36,6% αφορά θυγατρικές ελληνικών τραπεζών και το υπόλοιπο 15,5% λοιπές επιχειρήσεις.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι για τέταρτη χρονιά συνεχίστηκε η µείωση της παραγωγής των συνολικών ασφαλίστρων, η οποία όµως το έτος 2014 ήταν οριακή (-0,5%). Σε αντίθεση µε την παραγωγή του κλάδου ζηµιών η οποία εξακολούθησε να υποχωρεί (-9,3%), η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής ανέκαµψε για πρώτη χρονιά, µετά από τρία συνεχόµενα έτη πτώσης, µε εντυπωσιακό ρυθµό ύψους 11,8%.

Η σηµαντική άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αποδίδεται στις ασφαλίσεις του κλάδου ΙΙΙ (ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις – unit linked), οι οποίες το 2014 αυξήθηκαν κατά 65%, κυρίως χάρη στις ασφαλίσεις εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν (129,8%). Επίσης, οι ασφαλίσεις του κλάδου IV (ασφαλίσεις υγείας) παρουσίασαν σηµαντική άνοδο και το 2014 (30,1%), αναδεικνύοντας τη στροφή της ασφαλιστικής αγοράς στις βραχυχρόνιες ασφαλίσεις υγείας και νοσοκοµειακών καλύψεων.

Η πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων ζηµιών αποδίδεται κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (αστική ευθύνη, ίδιες ζηµίες οχηµάτων), οι οποίες εµφάνισαν διπλάσιο ποσοστό µείωσης (-11,6%) σε σχέση µε τις ασφαλίσεις των λοιπών κλάδων ζηµιών (-5,8%).

Το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων διαµορφώθηκε σε 4,0 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 46,5% προήλθε από ασφαλίσεις ζωής και το 53,5% από ασφαλίσεις κατά ζηµιών.

Όσον αφορά στο βαθµό συγκέντρωσης και στην κατάταξη της αγοράς σε όρους ασφαλίστρων, δεν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές. Οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις ζωής κατέχουν το 76,6% και 92,8% της συγκεκριµένης αγοράς και οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών το 38,0% και 63,0% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις ενέργειες προετοιµασίας για το νέο εποπτικό πλαίσιο (Φερεγγυότητα II) το οποίο θα εφαρµοστεί από 1.1.2016, η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προετοιµασία τους για το νέο πλαίσιο το συντοµότερο δυνατόν ώστε να έχουν το χρόνο για να κρίνουν τυχόν ανάγκη εφαρµογής µεταβατικών µέτρων προκειµένου να λάβουν τη σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.