Ανάγκη για οργάνωση

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, τεύχος 164, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

Ανάγκη για οργάνωση

 

Το θέμα σε κείμενο 

 

Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ σχεδόν επί 30 χρόνια είναι κοντά στον ασφαλιστή όπως και το www.nextdeal.gr από το 2007. Τον ενημερώνει και επιμορφώνει με την ίδια αγάπη που το κάνουν οι πιο πολλές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. Το Ασφαλιστικό ΝΑΙ είναι για 30 χρόνια κοντά στους ασφαλιστές και τις ανάγκες τους. Στη μνήμη του Νικ Πάππας και αυτές οι σελίδες, σημαντικού εκπαιδευτή της INTERAMERICAN που πρώτος πιο συστηματικά οργάνωνε εκπαίδευση συνεχίζοντας προσπάθειες και άλλων πρωτοπόρων του ασφαλιστικού χώρου.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ονομάζουμε τη σωστή ιεράρχηση αναγκών, προτεραιοτήτων καθώς και τη σωστή κατανομή του υπάρχοντος χρόνου. Η ταχύτατη ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, κάνει απαραίτητη την οργάνωση και των εταιριών, αλλά και των ασφαλιστών.

Ο ασφαλιστής πρέπει να οργανωθεί, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και επιτυχημένα τα ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρουν οι ασφαλιστές του ανταγωνισμού. Ο επιτυχημένος ασφαλιστής ξεχωρίζει από τον διαρκή σχεδιασμό, τον συνεχή προγραμματισμό και την οργάνωση της δουλειάς του.

Όλες οι φάσεις που οδηγούν στην πώληση θα πρέπει να εξετάζονται, να σχεδιάζονται και να εκτελούνται με ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα που θα ετοιμάζει ο ασφαλιστής αφήνοντας περιθώρια για εναλλακτικές λύσεις.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ένα βασικό στοιχείο της οργάνωσης του ασφαλιστή είναι ο προγραμματισμός και η σχεδίαση των ενεργειών του. Στον προγραμματισμό υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο ασφαλιστής. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

Εκτίμηση και Ανάλυση Υπαρχουσών Συνθηκών

Εντοπισμός και αναγνώριση τυχόν αδυναμιών του ασφαλιστή που πρέπει να γίνει προσπάθεια βελτιώσεώς τους (π.χ. τακτική προσεγγίσεως κ.λπ.).

Παράγοντας χρόνος

Πρέπει να θέτει ο ασφαλιστής βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θέλει να επιτύχει. Ο παράγοντας χρόνος είναι ένα βασικό και πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του κάθε ασφαλιστή. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί και η σωστή εκμετάλλευσή του είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Μια βασική διαφορά στην πρακτική της δουλειάς μεταξύ ενός ασφαλιστή με υψηλά εισοδήματα και ενός ασφαλιστή με χαμηλά, είναι ο διαφορετικός τρόπος που επενδύουν το χρόνο τους.

Προβλέψεις – Προγνώσεις

Ο ασφαλιστής θα πρέπει να προβλέπει καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη του τα γεγονότα που πιθανόν θα προκαλέσουν εξελίξεις. Εργαλεία που θα βοηθήσουν τον ασφαλιστή στο να κάνει τις προβλέψεις του είναι η συσσωρευμένη πείρα του, η εμπειρία συναδέλφων και η δεξιοτεχνία του στην επικοινωνία με τον πελάτη. Έτσι, προβλέποντας διάφορα εμπόδια που πιθανόν θα του προκύψουν στη διαδικασία της πώλησης, έχει τη δυνατότητα να είναι προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει.

Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών

Με τη συλλογή πληροφοριών και με ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων του περιβάλλοντος που ζει ο υποψήφιος πελάτης, (οικονομική και φορολογική πολιτική, εισοδηματική πολιτική κ.λπ.), καθώς και των δυνατοτήτων και των αναγκών του πελάτη, είναι σε θέση ο ασφαλιστής να προετοιμάσει ένα ρεαλιστικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη του.

Ανάγκη Συντονισμού των Ενεργειών

Ο προγραμματισμός των ενεργειών του ασφαλιστή, για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για υλοποίηση, απαιτεί συντονισμό. Ο συντονισμός όλων των βημάτων του προγραμματισμού, από την εκτίμηση των συνθηκών μέχρι και την ιεράρχηση στόχων, αναγκών και προτεραιοτήτων, αποτελεί βασικό στοιχείο για την πραγματοποίηση των στόχων του ασφαλιστή. Η έλλειψη συντονισμού των ενεργειών οδηγεί σε λανθασμένη τακτική η οποία καταστρατηγεί τους στόχους που έχουν τεθεί, και καθιστά σχεδόν αδύνατη την πραγματοποίηση των στόχων.

Υπάρχουν όμως και δυσχέρειες που συναντά η προσπάθεια του ασφαλιστή να προγραμματίσει φάσεις της εργασίας του. Αυτές τις δυσχέρειες πρέπει να τις γνωρίζει ο ασφαλιστής και να προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει. Αυτές οι δυσχέρειες είναι οι εξής:

Γραφειοκρατικά Προβλήματα

Η συνεργασία του Ασφαλιστή με το Υποκατάστημα ή το Πρακτορείο αλλά και με τα διάφορα τμήματα της Εταιρίας, θα πρέπει να είναι συνεχής και τακτική ώστε να εφοδιάζεται με διάφορα στοιχεία απαραίτητα στη δουλειά του (π.χ. πληροφορίες πελατολογίου, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.). η αναζήτηση των στοιχείων πρέπει να γίνεται έγκαιρα και με σαφή τρόπο, ώστε να αποφεύγει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που τυχόν θα υπάρξουν.

Ανθρώπινος Παράγοντας

Ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός μπορεί να δημιουργήσουν μια ανασφάλεια και αβεβαιότητα στον ασφαλιστή, κάτι που είναι ανθρώπινο. Ο προγραμματισμός όμως αυτό το σκοπό έχει: την καταπολέμηση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Όπως προαναφέρθηκε η οργάνωση είναι απαραίτητη για την επιτυχία της εργασίας του ασφαλιστή. Οι τομείς στους οποίους πρέπει να κατευθύνεται η δουλειά οργάνωσης του ασφαλιστή είναι οι εξής:

1. Εισοδηματικές ανάγκες

2. Εργασιακές συνθήκες

3. Διατήρηση αρχείων

4. Εξωτερικές δραστηριότητες

5. Αναζήτηση υποψηφίων πελατών

6. Οργάνωση τακτικής πωλήσεων

7. Πρόγραμμα αυτοβελτίωσης

Ο κάθε τομέας από τους επτά είναι σημαντικός για τον ασφαλιστή και απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και μακροχρόνια προσπάθεια από το τμήμα εκπαίδευσης της εταιρίας και τον ίδιο. Συνήθως οι σημερινές εικόνες δείχνουν ότι ή δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν οι εταιρίες να ανταποκριθούν. Τα διάφορα διήμερα και δήθεν «ακαδημίες» δε λύνουν αυτό το πρόβλημα. Εδώ στο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» κάνουμε μια περιγραφή.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ, πάντα κοντά στον ασφαλιστή μαζί με άλλους υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοπρέπειας του ασφαλιστή, επειδή ασφαλιστές χωρίς οικονομικά προβλήματα κάνουν καλά τη δουλειά, έχει σημασία να αμείβεται καλά.

Ένας από τους τομείς που πρέπει ο ασφαλιστής να κατευθύνει την οργάνωσή του, είναι και οι ονομαζόμενες εισοδηματικές ανάγκες. Όταν ο ασφαλιστής αρχίζει να οργανώνει και να σχεδιάζει την τακτική της εργασίας του, για να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να αρχίσει από τον τομέα των χρηματικών αναγκών. Και όταν λέμε εισοδηματικές ανάγκες εννοούμε τα χρήματα που χρειάζεται ο ασφαλιστής για να καλύψει τα έξοδά του και να πραγματοποιήσει τους προσωπικούς οικονομικούς του στόχους.

Αν η εργασία του ασφαλιστή συνίσταται στο να ανιχνεύει τις ανάγκες και τα προβλήματα των υποψηφίων πελατών του, προσφέροντάς τους ασφαλιστικά προγράμματα που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, τότε και ο ίδιος ο ασφαλιστής θα πρέπει να έχει σα βάση της οργάνωσής του, την εξεύρεση των ατομικών του αναγκών. Η εξασφάλιση ενός αναγκαίου εισοδήματος είναι απαραίτητη. Τα μέσα παραγωγής εισοδήματος του ασφαλιστή είναι οι παρουσιάσεις, οι συνεντεύξεις, τα τηλεφωνήματα και πάνω από όλα τα συμβόλαια.

Πώς θα οργανώσει όμως ο ασφαλιστής την ικανοποίηση των εισοδηματικών του αναγκών;

1. Πρέπει να καθορίσει το απαιτούμενο εισόδημα για την ικανοποίηση των οικονομικών του αναγκών.

2. Θα πρέπει να μετατρέψει τις οικονομικές του ανάγκες σε μονάδες εργασίας. Αντικειμενικός σκοπός είναι ο καθορισμός της δουλειάς που πρέπει να κάνει ο ασφαλιστής, ώστε να επιτύχει το αναγκαίο και επιθυμητό εισόδημα. Αφού καθορίσει ο ασφαλιστής την απαιτούμενη παραγωγή, (οι νέοι ασφαλιστές κυρίως με τη βοήθεια του Δ/ντή του Υποκ/τος ή του Γενικού Πράκτορα ή του Μεσίτη), για να εξασφαλίσει το αναγκαίο εισόδημα, θα πρέπει να κάνει επιμερισμό της παραγωγής του σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση.

Αν θέλει να επιτύχει εισόδημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο, θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή του αυξάνοντας επαφές, τις συνεντεύξεις, τα τηλεφωνήματα και τις παρουσιάσεις. Εξετάζοντας τους ετήσιους οικονομικούς του στόχους ο ασφαλιστής δεν πρέπει να ξεχνά και τους μακροπρόθεσμους στόχους (αγορά σπιτιού, μόρφωση παιδιών κ.λπ.). Επομένως, οι οικονομικοί στόχοι που θα βάζει ο ασφαλιστής, θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από τους αναγκαίους ετήσιους οικονομικούς στόχους, ώστε να του δίνεται δυνατότητα για αποταμίευση.

Για να ξέρει κανείς που είναι κάθε στιγμή, είναι ουσιαστικό να καθορίζει πώς θα φθάσει εκεί.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Κάθε άνθρωπος αποκτά ορισμένες συνήθειες και οι συνήθειες αυτές, ανεξάρτητα από το αν είναι καλές ή κακές, καθορίζουν το μέλλον του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εργασιακές συνήθειες του ασφαλιστή. Είναι αυτές που καθορίζουν το μέλλον του. Η σπουδαιότερη και δυσκολότερη συνήθεια του ασφαλιστή είναι να έχει αυτοέλεγχο. Η ελευθερία επαγγελματικού ωραρίου, που προσελκύει αρκετούς στο επάγγελμα του ασφαλιστή, είναι συνήθως και αιτία παρακμής και επαγγελματικού εκφυλισμού. Ελευθερία ωραρίου, δεν σημαίνει ανυπαρξία συστηματικής μεθόδου εργασίας και μη ακριβής τήρηση ενός προκαθορισμένου εργασιακού πλάνου.

Ο συντονισμός της εργασίας του ασφαλιστή πρέπει να στηρίζεται στους εξής κανόνες:

1. Πρέπει να κάνει ένα ικανοποιητικό αριθμό επαφών και παρουσιάσεων πωλήσεων κάθε μέρα σε υποψήφιους πελάτες.

2. Πρέπει να χρησιμοποιεί μία διαδικασία που θα του φέρνει πάντα έναν αριθμό υποψήφιων πελατών.

3. Πρέπει να καθορίζει τους στόχους (ετήσιους-εβδομαδιαίους-μηνιαίους) και τον τρόπο που θα τους πετύχει.

4. Πρέπει να διατηρεί αρχείο (δραστηριοτήτων – αποτελεσμάτων).

5. Πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές της ασφαλιστικής αγοράς και των ανθρώπινων αναγκών.

Όταν αυτοί οι κανόνες γίνουν μέρος της καθημερινής δραστηριότητας του ασφαλιστή, προκύπτουν δύο ανάγκες: 

Ύπαρξη συστήματος

Η ύπαρξη ενός συστήματος που θα οριοθετεί τις δραστηριότητες του ασφαλιστή είναι αναγκαίο για την επιτυχία στην εργασία του.

Ύπαρξη ισορροπημένης αναλογίας δραστηριοτήτων

Η ισορροπημένη αναλογία μεταξύ «ευχάριστων» δραστηριοτήτων του ασφαλιστή (ταξίδια, επαγγελματικά γεύματα κ.λπ.) και λιγότερο «ευχάριστων» δραστηριοτήτων του (π.χ χρόνος μελέτης, service κ.λπ.) θα τονώσουν το ηθικό του και την παραγωγικότητά του. Πάντοτε όμως η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της χρονικής διάρκειας μιας δραστηριότητας λιγότερο ευχάριστης.

Ακόμα, ο ασφαλιστής, αν θέλει να είναι επιτυχημένος, θα πρέπει να κάνει καθημερινά απολογισμό της ημέρας που πέρασε καθώς και προγραμματισμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του της επόμενης ημέρας. Αν η οργάνωση του καθημερινού προγράμματος γίνεται με μεθοδικότητα, τα αποτελέσματα είναι πολύ επιτυχημένα για τον ασφαλιστή.

Οι καλές συνήθειες εργασίας δεν αποτελούν υποκατάστατο της ικανότητας για πωλήσεις, αλλά είναι προϋπόθεση για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

ΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Η Παραγωγή γίνεται σε ακανόνιστα διαστήματα.

2. Έχει μακροχρόνιες πτώσεις παραγωγής που έχουν σαν αποτέλεσμα τα χρέη.

3. Ψάχνει πάντα να βρει διάφορους υποψήφιους πελάτες.

4. Έχει μεγάλες περιόδους αναζήτησης υποψηφίων.

5. Το βρίσκει δύσκολο να βγει στην αγορά.

6. Έχει μεγάλες περιόδους με χαμηλό ηθικό.

7. Δουλεύει με κακούς υποψηφίους στις περιόδους κάμψεως.

ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Η παραγωγή είναι σταθερή και επικερδής.

2. Αποφεύγει τις πτώσεις παραγωγής και έχει σταθερά εισοδήματα.

3. Δεν χρειάζεται να βρει περισσότερους από έναν υποψήφιο κάθε φορά.

4. Μικρές ή καθόλου περίοδοι αναζήτησης υποψηφίων.

5. Έχει πάντα περιπτώσεις που χρειάζονται προσοχή.

6. Είναι πάντα απασχολούμενος και ζει έντονα τη δουλειά.

7. Δουλεύει αποδοτικά κάνοντας κάθε κλείσιμο πηγή νέων υποψήφιων πελατών.

Από την παραπάνω συγκριτική λίστα γίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι με τη σωστή οργάνωση του ασφαλιστή, είναι δυνατή η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας και υψηλού εισοδήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Σημαντικότατους τομείς της οργάνωσης του ασφαλιστή αποτελούν η διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων πελατών καθώς και ο προγραμματισμός επαφών με τους υποψήφιους πελάτες.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (PROSPECTING)

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα στάδια της πωλήσεως ενός ασφαλιστικού προγράμματος και ταυτόχρονα έναν από τους κυριότερους παράγοντες για να εγκαταλείψουν οι ασφαλιστές το επάγγελμά τους. Επομένως, η οργάνωση σε μια σωστή βάση της διαδικασίας αναζήτησης υποψηφίων πελατών, αποτελεί κύρια προτεραιότητα στην οργανωτική προσπάθεια του ασφαλιστή. Η αναζήτηση υποψηφίων πελατών, πρέπει να είναι συνεχής και να στηρίζεται σε ένα οργανωμένο σύστημα. «Ανοργανωσιά» στην αναζήτηση υποψηφίων πελατών, ίσως σημαίνει την «αρχή του τέλους» της καριέρας του ασφαλιστή.

Πηγές για Αναζήτηση Υποψηφίων Πελατών

Για αναζήτηση υποψηφίων πελατών μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές πηγές. Τέτοιες πηγές είναι:

α. Κέντρα επιρροής

β. Τηλεφωνικοί κατάλογοι

γ. Λίστες μελών ενώσεων, συλλόγων κ.λπ.

δ. Υπάρχον πελατολόγιο

ε. Φίλοι, συγγενείς

στ. Παλαιοί συνάδελφοι από άλλη εργασία

ζ. Συνάδελφοι από τον στρατό

η. «Εν ψυχρώ» αναζήτηση κ.λπ.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ασφαλιστής εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να διατηρεί ένα οργανωμένο αρχείο όπως κάνει κάθε εμπορευόμενος ή επιχειρηματίας. Η τήρηση ενός οργανωμένου αρχείου από τον κάθε ασφαλιστή, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, γιατί του παρέχει κάθε στιγμή τη δυνατότητα αφενός μεν να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του, αφετέρου δε να εξετάζει αν κινείται σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει.

Γεγονός όμως είναι ότι ο ασφαλιστής δεν πρέπει να αναγνωρίζει μόνο την αξία οργάνωσης και διατήρησης αρχείου, αλλά θα πρέπει να μάθει να δημιουργεί αρχεία και να τα διατηρεί.

Τα αρχεία που πρέπει να διατηρεί ο ασφαλιστής καταγράφονται σε καρτέλες ή καταχωρούνται στο φορητό προσωπικό κομπιούτερ και είναι τα εξής:

1. Αρχείο υποψηφίων πελατών

2. Αρχείο επαφών και συνεντεύξεων

3. Αρχείο παρουσιάσεων και πωλήσεων

4. Αρχείο εισοδημάτων

Κρατήστε απλά αρχεία, πλήρη και ακριβή. Τα πολύπλοκα αρχεία μπερδεύουν και δεν εξυπηρετούν.

ΑΠΛΑ ΑΡΧΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ και το www.nextdeal.gr επί 30 χρόνια υπηρετούν την δημόσια εικόνα του ασφαλιστή και γενικώς προσφέρουν “ύλη” για αναβάθμισή του στην κοινωνία.

Ένας κρίσιμος τομέας στην οργάνωση της εργασίας του ασφαλιστή είναι και ο τομέας δημοσίων σχέσεων.

Οι δημόσιες σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σε επιστήμη στην εποχή μας. Είναι απαραίτητες σε κάθε επαγγελματία, πόσο δε μάλλον στον ασφαλιστή, που ένα σημαντικότατο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στις δημόσιες σχέσεις. Λανθασμένη όμως χρήση των δημοσίων σχέσεων μπορεί να αποβεί καταστρεπτική.

Οι δημόσιες σχέσεις του ασφαλιστή, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, από τη φυσική φιλικότητά του, που αναπτύσσεται λόγω της φύσεως του επαγγέλματός του. Ο ασφαλιστής ξεκινά τις δημόσιες σχέσεις, πρώτα από τον χώρο εργασίας του, αναπτύσσοντας σχέσεις με τους συναδέλφους του, της ιδίας εταιρίας αλλά και με ασφαλιστές άλλων εταιριών.

Από αυτές τις καλές σχέσεις μπορεί να κερδίσει γνώσεις, πείρα και ίσως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του και για το επάγγελμα το οποίο εξασκεί.

Οι δημόσιες σχέσεις όμως που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες ευκαιρίες στον ασφαλιστή, είναι αυτές που γίνονται στο χώρο έξω από τη δουλειά του. Είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει και αξιοποιεί καθημερινά, με τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή, είτε για επαγγελματικούς, είτε για φιλικούς και κοινωνικούς λόγους. Ο επιτυχημένος ασφαλιστής είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να διευρύνει συνεχώς τον φιλικό και κοινωνικό του «κύκλο», αλλά ταυτόχρονα αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο του για να ασχοληθεί με τα «κοινά».

Οι δραστηριότητες που επιλέγει ο ασφαλιστής για να ασχοληθεί με τα «κοινά» θα πρέπει να είναι αυτές που πραγματικά τον ενδιαφέρουν και τον εκφράζουν. Έτσι, μπορεί να συνδυάζει «το τερπνό με το ωφέλιμο», δηλαδή και να θέσει τις βάσεις για μια αύξηση της παραγωγής του αλλά και ταυτόχρονα να τον ευχαριστεί αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να κάνει την πώληση ασφαλειών αυτοσκοπό, γιατί κάποια συγκεκριμένη στιγμή, ίσως αποκαλυφθούν τα κίνητρά του και να χάσει πολύ περισσότερα από όσα θα κέρδιζε εάν ανάπτυσσε τις σχέσεις του σε χώρους που του προκαλούν ενδιαφέρον.

Ο ασφαλιστής θα πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον για κοινοτικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ. δραστηριότητες που γίνονται στο χώρο του περιβάλλοντός του. Θα πρέπει να τις κάνει με όρεξη και ενθουσιασμό, ενώ δεν θα πρέπει να υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Το κύρος, η φήμη και η αναγνώριση του ασφαλιστή, θα έλθουν με τον καιρό μέσα από την εθελοντική εργασία και τον ενθουσιασμό του για διάφορες τοπικές κοινωνικές δραστηριότητες. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα πρέπει πάντα ο ασφαλιστής να βρίσκει τη «χρυσή τομή» και ισορροπία ανάμεσα στην οργάνωση των δημοσίων σχέσεων και της προώθησης των πωλήσεών του.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η θεματολογία του “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ” εξαρχής ήταν ένα θετικό ΝΑΙ στην προσωπικότητα του ασφαλιστή. Υπηρετήσαμε την προσωπική βελτίωση με άρθρα υψηλού επιπέδου με προσέγγιση στην Ελλάδα, θρησκεία, ιστορία κ.λπ. Δείτε το ΑΡΧΕΙΟ ΝΑΙ και θα καταλάβετε το ανεκτίμητης αξίας υλικό για ασφαλιστές.

Το ασφαλιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά καινούργιο επάγγελμα. Όση ενημέρωση και όσες γνώσεις αν διαθέτει ο ασφαλιστής, υπάρχουν πάντοτε μεγάλα περιθώρια αυτοβελτίωσής του μέσω της μάθησης και κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. Το ασφαλιστικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα που συνεχώς αναβαθμίζεται και εξελίσσεται. Σήμερα τον «κλασικό» ασφαλιστή ζωής, τείνει να αντικαταστήσει μιας νέας μορφής επαγγελματίας με ευρύτερη μόρφωση και πλατύτερες γνώσεις. Αυτός είναι ο ασφαλιστικο-οικονομικός σύμβουλος του οποίου η εκπαίδευση πρέπει να είναι συστηματική, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του ασφαλιστικού αλλά και προπάντων του οικονομικού συμβούλου των πελατών του.

Επιτυχημένος επαγγελματίας στο χώρο της ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι εκείνος ο οποίος ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά και με οργανωμένο τρόπο, στις ταχύτατες εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς και που μπορεί να προσαρμόζει αυτές τις εξελίξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των πελατών του. Δεν πρέπει ποτέ ο ασφαλιστής να αφήνει να τον ξεπερνούν ο χρόνος και οι εξελίξεις γιατί θα του δημιουργηθούν προβλήματα στη δουλειά του και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμά τις γνώσεις των νέων συναδέλφων του στο επάγγελμα, για να μην πάθει όπως «ο λαγός από τη χελώνα» στο γνωστό μύθο.

Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ και το www.nextdeal.gr ενημερώνει συνεχώς με ποικιλία θεμάτων και ευκαιριών για προσωπική βελτίωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.